Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

移动存储介质管理系统

  [晴 June 18, 2009 10:05 | by !4p47hy ]
来源:网路游侠 Blog

移动存储介质管理系统是一款针对U盘、移动硬盘的数据防泄漏软件

移动存储介质管理系统可以做什么呢?

1、可以指定全部安装了客户端的计算机、某个部门的计算机、某台计算机是否可以用U盘和移动硬盘
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]