Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

打了半天的麻将

  [晴 November 11, 2007 22:01 | by ]
今天中午刚吃完饭就被我二姐拉去打麻将,本来不想去的,后来想想反正在家也没什么事,就去和她们一起打了...一直打到晚上7点多,坐在凳子上没动,腰酸背痛的..真是郁闷..刚开始都没成牌,总是输,没多久就几十块输掉了..后来还好,一连自摸了几牌,扳回来不少..
但是后来又不成牌了,最后也是偶尔成一牌,最后结束的时候,输了10 几块钱..呵呵``还好还好...
Tags: ,
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]