Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

锦绣二重唱<学会离开> MV

  [晴 January 24, 2008 09:14 | by ]
<学会离开> 最近比较喜欢听的一首歌曲,感觉非常不错的歌,前两天就想放来的,后来都忘记了,今天早上刚看到,嘿嘿。。
Flash Player File

锦绣二重唱<明天也要作伴>MV

  [晴 January 2, 2008 10:41 | by ]
今天早上上班的时候在车上听到的,感觉蛮好听的,因为当时不知道叫什么名字,就记住了句歌词,到公司的时候才想起来搜索的,终于被我找到了,哈...是 锦绣二重唱 <明天也要作伴> ,于是就找了首MV放上来了.
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]