Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

安全检测纵横时空文学网

  [晴 March 10, 2008 19:26 | by ]
作者:伤心的鱼[BCT]
文章首发IT168安全频道[safe.it168.com] 转载请著名

笔者日前接到朋友的邀请,要求对其管理的网站进行一次安全检测,以便查找出问题的所在及时修补漏洞。另外朋友还说网站是新架设上去的,要求细致查找漏洞。笔者在朋友的极力邀请之下开始了这次安全检测之旅。
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]