Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

移动设备管理规定

  [多云 February 6, 2009 13:43 | by !4p47hy ]
冷漠PS:今天下午刚写的移动设备的管理规定,主要是针对企业员工在使用 U 盘、移动硬盘等设备时应当遵循的规定,可能还有遗漏的,欢迎大家提出,或等我想到了,再来更新吧。

移动设备管理规定


1、总则
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]