Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

我的桌面

  [多云 September 8, 2008 13:40 | by !4p47hy ]
一直以来都是用的蓝色的桌面背景··就是不用任何壁纸的···非常简洁的那种·· 今天无聊在电脑里翻到一张之前保存的壁纸,看看还不错··又稍微修改了下主题,用以配合这张壁纸···用来装 B 挺好的····
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]