Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

听着雨声入眠

  [雨 February 25, 2009 14:16 | by !4p47hy ]
一直都不怎么喜欢下雨,但最近却莫名的喜欢上了雨天..
最近因为很多事情搞得经常失眠了,整夜整夜的失眠....人,为什么要活着?活着究竟是为了什么?有人说活着就是为了折腾,的确,最近已经将自己折腾的够呛...
Tags: , , ,
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]