Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

感恩节的感恩

  [多云 November 22, 2007 19:22 | by ]
感谢所有帮助过我的人..在我有生之年我一定会一一报答你们.
感谢伤害我的人.是你们让我变的更加坚强.
感谢爱我及我爱的人.你们是我活下去最大的动力.
Tags: ,
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]