Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

网络:还有什么是真的?

  [阴 December 11, 2007 11:53 | by ]
今天早上有人在QQ群里发了这样一条消息:
消息原文:http://user.qzone.qq.com/138709909/blog/1197196125 (有照片)
              http://blog.sina.com.cn/s/blog_438e3d0e01000cp1.html (张怀旧blog,无照片,因为被发现了破绽,删除了照片)
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]