Pages: 14/14 First page Previous page 7 8 9 10 11 12 13 14 Final page [ View by Articles | List ]

上海地铁上的欧巴桑

  [雷阵雨 April 26, 2007 14:40 | by ]
今天早上乘地铁的时候,让我遇到了一个很恶心的欧巴桑,搞得一早上就没心情上班。。事情是这样的,今天早上在 1 号线那边等地铁,刚好是上班高峰期,人多的要死,我就站在那边排队,站在我前面的一个欧巴桑右手还拿着什么油饼,我靠。。地铁来的时候,她的动作着实把我吓了一跳,因为她不想乘这一班的,就站在原地,但是后来不断有人要上车,使她也顺着人流带进地铁了,
Tags: , ,
Pages: 14/14 First page Previous page 7 8 9 10 11 12 13 14 Final page [ View by Articles | List ]